Thi Thiên 77:12

Thi Thiên 77:12 VIE2010

Cũng sẽ suy ngẫm về mọi công tác Chúa, Và suy tư về những công việc của Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ