Thi Thiên 77:1

Thi Thiên 77:1 VIE2010

Con kêu cầu với Đức Chúa Trời, Cất tiếng hướng về Đức Chúa Trời và xin Ngài lắng nghe con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ