Thi Thiên 76:8

Thi Thiên 76:8 VIE2010

Từ trên trời, Chúa truyền sự phán xét, Thì đất sợ hãi và nín lặng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ