Thi Thiên 54:1

Thi Thiên 54:1 VIE2010

Đức Chúa Trời ôi! Xin lấy danh Chúa mà cứu con, Dùng quyền năng Chúa mà xét xử công minh cho con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ