Thi Thiên 53:6

Thi Thiên 53:6 VIE2010

Ôi! Ước gì sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên từ Si-ôn đến! Khi Đức Chúa Trời đem dân Ngài từ xứ lưu đày trở về. Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ