Thi Thiên 52:6

Thi Thiên 52:6 VIE2010

Người công chính sẽ thấy và sợ hãi Họ cười hắn và nói
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ