Thi Thiên 52:5

Thi Thiên 52:5 VIE2010

Đức Chúa Trời cũng sẽ hủy diệt ngươi đời đời; Ngài sẽ tóm lấy và ném ngươi xa khỏi trại ngươi; Ngài sẽ nhổ ngươi khỏi đất người sống. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ