Thi Thiên 52:4

Thi Thiên 52:4 VIE2010

Hỡi lưỡi dối trá, Ngươi thích nói những lời độc ác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ