Thi Thiên 51:13

Thi Thiên 51:13 VIE2010

Bấy giờ con sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm Và tội nhân sẽ trở về cùng Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 51:13