Thi Thiên 50:5

Thi Thiên 50:5 VIE2010

“Hãy tập hợp những người trung tín lại cùng Ta, Là những người đã lập giao ước với Ta bằng sinh tế.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ