Thi Thiên 50:22

Thi Thiên 50:22 VIE2010

Hỡi kẻ quên Đức Chúa Trời, hãy suy xét! Nếu không, Ta xé nát ngươi và chẳng ai giải cứu.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ