Thi Thiên 50:20

Thi Thiên 50:20 VIE2010

Ngươi ngồi nói hành anh em ngươi, Vu khống con trai của mẹ ngươi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ