Thi Thiên 50:2

Thi Thiên 50:2 VIE2010

Từ Si-ôn tốt đẹp toàn hảo, Đức Chúa Trời đã chiếu sáng ra.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ