Thi Thiên 50:14

Thi Thiên 50:14 VIE2010

Hãy dâng lời cảm tạ làm sinh tế cho Đức Chúa Trời Và hoàn tất các điều hứa nguyện của ngươi cho Đấng Chí Cao.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ