Thi Thiên 50:12

Thi Thiên 50:12 VIE2010

Nếu Ta đói, Ta chẳng cần nói cho các ngươi biết, Vì thế gian và muôn vật trong đó đều thuộc về Ta.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ