Thi Thiên 33:18

Thi Thiên 33:18 VIE2010

Kìa con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài, Và những người hi vọng nơi lòng nhân từ Ngài
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Thi Thiên 33:18

Chia sẻ