Thi Thiên 33:18

Thi Thiên 33:18 RVV11

Kìa con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài, Và những người hi vọng nơi lòng nhân từ Ngài
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Thi Thiên 33:18

Chia sẻ