Thi Thiên 16:10

Thi Thiên 16:10 VIE2010

Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn con trong chốn âm phủ; Cũng không để người trung tín của Ngài thấy nơi mộ phần.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 16:10