Thi Thiên 16:1

Thi Thiên 16:1 VIE2010

Đức Chúa Trời ôi! Xin phù hộ con, Vì con nương náu mình nơi Chúa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ