Thi Thiên 148:7

Thi Thiên 148:7 VIE2010

Hỡi các quái vật của biển và các vực sâu trên đất, Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ