Thi Thiên 142:6

Thi Thiên 142:6 VIE2010

Xin Chúa lắng nghe tiếng con, Vì con khốn khổ vô cùng. Xin cứu con khỏi kẻ bắt bớ con Vì chúng mạnh hơn con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ