Thi Thiên 142:5

Thi Thiên 142:5 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu với Ngài rằng: “Ngài là nơi nương náu của con, Là phần của con trong đất kẻ sống.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ