Thi Thiên 141:2

Thi Thiên 141:2 VIE2010

Nguyện lời cầu nguyện con như hương thơm dâng lên trước Chúa, Và tay con giơ lên như tế lễ buổi chiều!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ