Thi Thiên 135:20

Thi Thiên 135:20 VIE2010

Hỡi nhà Lê-vi, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Hỡi những người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ