Thi Thiên 135:16

Thi Thiên 135:16 VIE2010

Hình tượng có miệng mà không nói, Có mắt mà không thấy
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ