Thi Thiên 135:10

Thi Thiên 135:10 VIE2010

Ngài cũng đánh bại nhiều dân tộc lớn Và giết các vua hùng mạnh
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ