Thi Thiên 135:1

Thi Thiên 135:1 VIE2010

Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va. Hỡi các đầy tớ Đức Giê-hô-va
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ