Thi Thiên 125:5

Thi Thiên 125:5 VIE2010

Còn về những kẻ đi theo đường cong quẹo, Đức Giê-hô-va sẽ đuổi chúng đi chung với kẻ làm ác. Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ