Thi Thiên 125:3

Thi Thiên 125:3 VIE2010

Vì vương trượng kẻ ác Sẽ không được đặt trên sản nghiệp của người công chính, Để người công chính không nhúng tay Vào việc gian ác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ