Thi Thiên 125:1

Thi Thiên 125:1 VIE2010

Những người tin cậy Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn, Không rúng động nhưng tồn tại đời đời.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ