Thi Thiên 106:6

Thi Thiên 106:6 VIE2010

Chúng con và tổ phụ chúng con đã phạm tội; Chúng con làm điều sai trái và hành động một cách độc ác.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ