Thi Thiên 105:42

Thi Thiên 105:42 VIE2010

Vì Chúa nhớ lại lời hứa thánh của Ngài, Và không quên Áp-ra-ham là đầy tớ Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ