Thi Thiên 105:28

Thi Thiên 105:28 VIE2010

Ngài giáng bóng tối và làm cho xứ tối tăm, Nhưng chúng vẫn không nghe lời Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ