Thi Thiên 105:23

Thi Thiên 105:23 VIE2010

Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên cũng đến Ai Cập; Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Cham.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ