Thi Thiên 104:4

Thi Thiên 104:4 VIE2010

Ngài sai gió làm sứ giả của Ngài, Ngọn lửa làm đầy tớ Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ