Thi Thiên 104:14

Thi Thiên 104:14 VIE2010

Ngài khiến cỏ xanh mọc lên cho súc vật, Cây cối để con người chăm bón Và đất đai sinh ra thực phẩm.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ