Thi Thiên 103:21

Thi Thiên 103:21 VIE2010

Hỡi cả thiên binh của Đức Giê-hô-va Là đầy tớ Ngài, làm theo ý muốn Ngài, Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnThi Thiên 103:21