Nê-hê-mi 7:8

Nê-hê-mi 7:8 VIE2010

Con cháu Pha-rốt có hai nghìn một trăm bảy mươi hai người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ