Nê-hê-mi 7:66

Nê-hê-mi 7:66 VIE2010

Cả hội chúng tổng cộng là bốn mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi người
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ