Nê-hê-mi 7:44

Nê-hê-mi 7:44 VIE2010

Các ca sĩ: Con cháu A-sáp có một trăm bốn mươi tám người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ