Nê-hê-mi 7:42

Nê-hê-mi 7:42 VIE2010

Con cháu Ha-rim có một nghìn không trăm mười bảy người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ