Nê-hê-mi 7:40

Nê-hê-mi 7:40 VIE2010

Con cháu Y-mê có một nghìn không trăm năm mươi hai người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ