Nê-hê-mi 7:33

Nê-hê-mi 7:33 VIE2010

Những người quê ở Nê-bô khác có năm mươi hai người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ