Nê-hê-mi 7:32

Nê-hê-mi 7:32 VIE2010

Những người quê ở Bê-tên và A-hi có một trăm hai mươi ba người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ