Nê-hê-mi 7:31

Nê-hê-mi 7:31 VIE2010

Những người quê ở Mích-ma có một trăm hai mươi hai người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ