Nê-hê-mi 7:28

Nê-hê-mi 7:28 VIE2010

Những người quê ở Bết A-ma-vết có bốn mươi hai người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ