Nê-hê-mi 7:27

Nê-hê-mi 7:27 VIE2010

Những người quê ở A-na-tốt có một trăm hai mươi tám người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ