Nê-hê-mi 7:26

Nê-hê-mi 7:26 VIE2010

Những người quê ở Bết-lê-hem và Nê-tô-pha có một trăm tám mươi tám người
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ