Nê-hê-mi 7:20

Nê-hê-mi 7:20 VIE2010

Con cháu A-đin có sáu trăm năm mươi lăm người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ