Nê-hê-mi 7:19

Nê-hê-mi 7:19 VIE2010

Con cháu Biết-vai có hai nghìn không trăm sáu mươi bảy người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ